top of page
873x400.jpg

Masérska škola

Masérska škola

Masérska škola Fitness Gabrhel ponúka akreditovaný kurz wellness pracovník - masérske služby, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Okrem toho ponúka Fitness Gabrhel ďalšie doškoľovacie masérske kurzy rôznych zameraní na rozšírenie masérskych zručností. Každý absolvent obdrží po úspešnom ukončení kurzu certifikát. 

Akreditovaný masérsky kurz (Akreditácia Ministerstvom Školstva):
Massage

Wellness pracovník – masérske služby

Školiace Centrum Fitness Gabrhel umožňuje záujemcom sa preškoliť a certifikovať v kurze “Wellness pracovník – masérske služby”. Na tento kurz bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR. Číslo akreditácie: 3901/2024/78/2.

Absolventi kurzu obdržia certifikát s celoštátnou platnosťou. 

Vzdelávací program je určený záujemcom, ktorí chcú získať odborné vedomosti a zručnosti pre výkon činnosti wellness pracovníka – masérske služby a ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore. Po overení odbornej spôsobilosti si môže absolvent založiť živnosť alebo si nájsť uplatnenie vo wellness zariadeniach a hoteloch doma aj v zahraničí. 

Cieľ vzdelávacieho programu je: oboznámenie sa so zásadami hygieny, epidemiológie a BOZP v masérskych službách a wellness zariadeniach, získať vedomosti z anatómie a fyziológie človeka. Po absolvovaní kurzu bude absolvent schopný ovládať anatomické názvoslovie, poznať kostrovú a svalovú sústavu človeka, bude ovládať základné masážne postupy pri masáži dolných končatín, horných končatín, chrbta, brucha, hrudníka, šije, hlavy. Absolvent bude poznať  jednotlivé techniky masáží (trenie, hnetenie, vytieranie, roztieranie, tepanie, chvenie, vytriasanie, pasívne pohyby) a vedieť ich vhodne kombinovať pri masáži jednotlivých častí tela. Ďalej absolvent získa prehľad v moderných trendoch pri saunových ceremoniáloch a bude poznať zásady správneho saunovania a spôsoby odpočinku po saunovaní.

Metódy výučby: Pri realizácii teoretickej i prakticko – výcvikovej zložky budú uplatňované nasledovné metódy vzdelávania:

Teoretická časť – výkladovo – ilustratívne metódy zamerané na sprostredkovanie účastníkom odborných poznatkov súvisiacich s vykonávaním činnosti manuálnej masáže klasickej, výklad, diskusia, dialogické metódy, konzultácie, prípadové štúdie, ukážky a ilustrácie, prezentácia učebných pomôcok s využitím prostriedkov didaktickej techniky.
Praktická časť – v nej pôjde o praktický výcvik zameraný na osvojenie metód, zručností, postupov, techník vykonávania činností manuálnej masáže klasickej, upevňovanie, utvrdzovanie nadobudnutých zručností a návykov – inštruktáže, praktické úlohy, tréningy. Praktická aplikácia andragogických didaktických zásad, osobitne zásady názornosti, individuálneho prístupu, komplexnosti, spojenia teórie s praxou.

Forma záverečnej skúšky: písomný test + praktická skúška

Časový rozsah kurzu: 320 vyuč. hod. (teoretická časť a praktická časť)

Účastnícky poplatok: 890,- €

 

Doškolovacie masérske kurzy:

Image by Toa Heftiba

Manuálna lymfodrenážna masáž

Cieľ kurzu je vyškolenie účastníkov na ďalšiu činnosť masáží, uvedenie masérov do problematiky lymfodrenážnej a anticelulitídnej masáže, teória v oblasti správnej výživy, vzťah terapeut a pacient, vybavenie miestnosti na prevádzanie lymfodrenážnej a anticelulitídnej masáže.

Program: úvod do problematiky manuálnej lymfodrenáže, anatómia lymfatického systému, indikácie a kontraindikácie manuálnej lymfodrenáže, praktický nácvik hmatových techník, terapeutické postupy pri liečbe primárnych a sekundárnych lymfedémov, anticelulitídny program.

Cieľové skupiny: zdravotne spôsobilí muži a ženy, maséri, inštruktori fitness centier, pedikéri, kozmetičky, …

Metódy výučby: prednášky lektora, praktické ukážky, prednášky lekára, vzájomná diskusia, praktické cvičenia pre identifikáciu ochorenia klienta, odporúčaná literatúra.

Forma záverečnej skúšky: písomný test + praktická skúška

Časový rozsah kurzu: 72 vyuč. hod. (27 hod. teoretická časť + 45 hod. praktická časť)

Účastnícky poplatok: 199,- €

Fußreflexzonenmassage

Reflexná masáž chodidiel

Cieľom kurzu je vyškolenie na ďalšiu činnosť masáží chodidiel, vyhľadávanie reflexných bodov a spôsob ich aktivácie, uvedenie masérov do histórie reflexných masáží, teória v oblasti správnej výživy, ako spôsob predchádzania ochoreniam, vzájomné súvsťažnosti jednotlivých receptorov a častí tela, vzťah terapeut a pacient, vybavenie miestnosti na prevádzanie reflexnej masáže chodidiel.

Cieľové skupiny: zdravotne spôsobilí muži a ženy, maséri, inštruktori fitnes centier, pedikéri, kozmetičky, …

Metódy výučby: prednášky lektora, praktické ukážky, prednášky lekára, vzájomná diskusia, praktické cvičenia s nákresom chodidla pre identifikáciu ochorenia klienta, odporúčaná literatúra

Forma záverečnej skúšky: písomný test + praktická skúška

Časový rozsah kurzu: 58 vyuč. hod. (17 hod. teoretická časť + 41 hod. praktická časť)

Účastnícky poplatok: 189,- €

Image by engin akyurt

Ostatné masérske kurzy:

Okrem iného nájdete v našej ponuke napríklad i kurzy ako: Bankovanie - masáž bankami, čokoládová masáž, indická antistresová masáž hlavy, manuálna lymfodrenáž tváre, medová masáž, masáž pre tehotné, a iné.

Viac informácií a prehľad aktuálnych masérskych kurzov v ponuke nájdete na stránkach vzdelávacej inštitúcie kliknutím na odkaz nižšie.

Neváhajte sa objednať na masáž alebo nás kontaktovať ohľadom možností absolvovania masérskeho kurzu na čísle +421 904 217691! Tešíme sa na Vás! 

bottom of page